انواع نظام های سیاسی و حکومتی در جهان کدام است؟

بدیهی است که دولت ها و نظام های سیاسی مختلفی در سراسر جهان وجود دارند. در این زمینه دولت به معنای واحد سیاسی است که قدرت و اقتدار در آن قرار دارد. این واحد می تواند یک ملت کامل یا یک زیرمجموعه در یک ملت باشد. بنابراین، گاهی اوقات از ملت های جهان به عنوان … ادامه خواندن انواع نظام های سیاسی و حکومتی در جهان کدام است؟