مقایسه دیکتاتوری و دموکراسی: ۷ تفاوت کلیدی

دیکتاتوری و دموکراسی از انواع نظام های سیاسی به شمار می روند. با این حال، تفاوت دموکراسی و دیکتاتوری فقط در دو اصطلاح یا واژه متفاوت نیست. این تمایزی است که ریشه در اجرای سیاست ها و عملیات اداری دارد. در حالی که دموکراسی بازنمایی صدای مردمی و رفاه مردم است، از سوی دیگر، دیکتاتوری … ادامه خواندن مقایسه دیکتاتوری و دموکراسی: ۷ تفاوت کلیدی