اکت سیاسی یا کنش گرایی چیست

کنش گرایی اقدامی به دلیل یک علت است، عملی که فراتر از آنچه مرسوم یا معمول است می رود. این اقدام ممکن است فعالیت خانه به خانه، رادیو جایگزین، جلسات عمومی، تجمعات یا روزه گرفتن باشد. دلیل یک اکت ممکن است حقوق زنان، مخالفت با یک کارخانه یا صلح جهانی در نظر گرفته شود. کنش … ادامه خواندن اکت سیاسی یا کنش گرایی چیست