دیکتاتوری یعنی چه؟ (انواع دیکتاتوری)

دیکتاتوری شکلی از حکومت است که با حاکمیت مطلق یک فرد یا گروه بسیار کوچکی از مردم که تمام قدرت سیاسی را در اختیار دارند مشخص می شود. دیکتاتوری به زبان ساده به گفته فورد، دیکتاتوری به عهده گرفتن اختیارات فراقانونی توسط رئیس دولت است. دیکتاتوری حکومت یک نفر است که موقعیت خود را از … ادامه خواندن دیکتاتوری یعنی چه؟ (انواع دیکتاتوری)